Služby

Zabezpečíme vám všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a jej vykonávacích vyhlášok:

vykonáme analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva vo firme (technická a finančná analýza systému nakladania s odpadmi,

navrhneme optimálny systém riadenia odpadového hospodárstva a vypracujeme interné predpisy, potrebné dokumenty či žiadosti k nakladaniu s odpadmi,

zrealizujeme alebo skontrolujeme evidenciu odpadov prostredníctvom našej aplikácie,

rozšírená zodpovednosť výrobcov (dovozcov) – obalové a neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá a pneumatiky,

zabezpečíme školenia pre zamestnancov, vzdelávanie v oblasti právnych predpisov životného prostredia.